Công đoàn Khoa Điện Điện tử

Công đoàn Khoa có số lượng công đoàn viên là 50 đồng chí.

I/ Cơ cấu tổ chức:

Gồm có 04 tổ Công đoàn:

  • Tổ Công đoàn Điện tự động tàu thuỷ;
  • Tổ Công đoàn Tự động hóa hệ thống điện;
  • Tổ Công đoàn Điện tự động công nghiệp;
  • Tổ Công đoàn Điện tử Viễn thông.

II/ Danh sách các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn:

  • Đồng chí Đỗ Văn A  -  Chủ tịch
  • Đồng chí Trương Thanh Bình -  Phó Chủ tịch
  • Đồng chí Nguyễn Thanh Vân (A) -  Ủy viên
  • Đồng chí Phạm Thị Hồng Anh  - Ủy viên