Lãnh đạo Khoa

 

Đảng bộ Khoa:

 • Bí thư Đảng bộ: PGS.TS. Trần Anh Dũng

Ban Chủ nhiệm Khoa:

 • Trưởng khoa: PGS.TS. Trần Anh Dũng

P.809 Nhà A6, SĐT: 0946439866

 • Phó trưởng khoa: PGS.TS. Hoàng Đức Tuấn

P.804 Nhà A6, SĐT: 0919632328

 • Phó trưởng khoa: PGS.TS. Vương Đức Phúc

P.803 Nhà A6, SĐT: 0912940255

Công đoàn Khoa:

 • Chủ tịch Công đoàn: ThS. Hứa Xuân Long

SĐT: 0913041071

Trưởng Bộ môn và Giám đốc Trung tâm:

 • TS. Đỗ Khắc Tiệp - Trưởng Bộ môn Điện tự động tàu thuỷ

P.801 Nhà A6, SĐT: 0916008642

 • TS. Đặng Hồng Hải - Trưởng Bộ môn Điện tự động công nghiệp

P.802 Nhà A6, SĐT: 0914259038

 • PGS.TS. Đinh Anh Tuấn - Trưởng Bộ môn Tự động hóa Hệ thống điện

P.805 Nhà A6, SĐT: 0989408268

 • TS. Phạm Việt Hưng - Trưởng Bộ môn Điện tử viễn thông

P.806 Nhà A6, SĐT: 0916588889

 • PGS.TS. Trần Anh Dũng - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng điện, điện tử và tự động hoá

P.103 Nhà A6

Đoàn thanh niên:

 • Bí thư Liên Chi đoàn: ThS. Đặng Đình Phúc

SĐT: 0362666915