Đảng bộ cơ sở Khoa Điện – Điện tử

Đảng bộ cơ sở Khoa Điện – Điện tử là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam với số lượng đảng viên là 43 đồng chí.

I/ Cơ cấu tổ chức: Gồm có 04 Chi bộ trực thuộc

 • Chi bộ Điện tự động tàu thủy;
 • Chi bộ Tự động hóa hệ thống điện;
 • Chi bộ Điện tự động công nghiệp;
 • Chi bộ Điện tử Viễn thông.

II/ Danh sách các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ:

 1. Đồng chí Trần Anh Dũng -  Bí thư Đảng bộ
 2. Đồng chí Hoàng Đức Tuấn - P. Bí thư Đảng bộ
 3. Đồng chí Trần Sinh Biên -  Ủy viên
 4. Đồng chí Nguyễn Thanh Vân (B) -   Ủy viên
 5. Đồng chí Vương Đức Phúc - Ủy viên
 6. Đồng chí Hứa Xuân Long - Ủy viên
 7. Đồng chí Nguyễn Thanh Vân (A) -  Ủy viên