Đảng bộ cơ sở Khoa Điện – Điện tử

Đảng bộ cơ sở Khoa Điện – Điện tử là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam với số lượng đảng viên là 43 đồng chí.

I/ Cơ cấu tổ chức: Gồm có 04 Chi bộ trực thuộc

  • Chi bộ Điện tự động tàu thủy;
  • Chi bộ Tự động hóa hệ thống điện;
  • Chi bộ Điện tự động công nghiệp;
  • Chi bộ Điện tử Viễn thông.

II/ Danh sách các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ:

  1. Đồng chí Trần Anh Dũng -  Bí thư Đảng bộ
  2. Đồng chí Đỗ Văn A  - Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
  3. Đồng chí Trần Sinh Biên -  Ủy viên
  4. Đồng chí Hoàng Đức Tuấn - Ủy viên
  5. Đồng chí Nguyễn Thanh Vân (B) -   Ủy viên
  6. Đồng chí Vương Đức Phúc - Ủy viên